CLÀUSULES LEGALS

IDENTIFICACIÓ DE DADES

De conformitat amb l’exigència legal establerta, s’informa als usuaris que la responsabilitat i titularitat del domini web MONBRICK.COM, així com les xarxes socials i el lloc web associats, en endavant MONBRICK.COM pertanyen a Ivan Garcia, amb identificació fiscal 187421T, amb domicili fiscal a Av. Princep Benlloch 26-30, en endavant MONBRICK, i amb correu electrònic de contacte a info@monbrick.com.

TERMES I CONDICIONS

ÚS I APLICACIÓ:

Els presents termes i condicions s’apliquen tant per a la pàgina principal de monbrick com per aquelles altres que hagin estat creades per MONBRICK i que indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIS:

Es considerarà usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, sent suficient amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des de dit accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, també s’aplicaran les polítiques de contractació, les quals seran d’obligat compliment.

 

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari desitjés contactar amb MONBRICK podrà enviar un correu electrònic a la direcció info@monbrick.com.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format de fitxer digital que es trobin al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a MONBRICK i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent emprar-los per:

  • Realitzar activitats il·lícites, ilegals o contràries a la moral, bones costums, bona fe i a l’ordre públic;
  • Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atenti contra els drets humans o civils en general;
  • Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral de MONBRICK, dels seus proveïdors o de tercers;
  • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i/o utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

MONBRICK es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atentin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, MONBRICK no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
MONBRICK és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquesta, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització de MONBRICK .

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de MONBRICK , podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació d’aquests. En tot cas, deurà sempre fer esment a l’autoria MONBRICK  i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del blog o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers, Excepte autorització expressa del titular de la pàgina web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
MONBRICK ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per a evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari deurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

MODIFICACIONS
MONBRICK es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura d’aquest.

ENLLAÇOS
MONBRICK no té control algun sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir en el lloc web, per la qual cosa no es fa responsable per aquests, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allí continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

DRET D’EXCLUSIÓ
MONBRICK es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

GARANTIA DE RESULTATS
MONBRICK no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix MONBRICK. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació de l’après amb el material subministrat per MONBRICK .

Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment MONBRICK substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi en de manera gratuïta o no exposat dins del lloc web.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA
MONBRICK podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS
MONBRICK pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’ANDORRA i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció d’Andorra, per ser el domicili del titular del lloc web.